Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego kiosk.witajwpodrozy.pl określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług polegających na umożliwianiu użytkownikom dostępu do elektronicznych wydań dwumiesięcznika Witaj w Podróży.

2. Właścicielem serwisu internetowego kiosk.witajwpodrozy.pl jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070510, NIP: 5261001610, REGON: 010664991, kapitał zakładowy: 8.081.000,00 złotych.

3. Świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego kiosk.witajwpodrozy.pl odbywa się wyłącznie na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem sieci Internet.

4. Z serwisu internetowego kiosk.witajwpodrozy.pl mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

5. Każdy użytkownik jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, co następuje w toku rejestracji w serwisie.


II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

(i) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności zasady i warunki techniczne korzystania z serwisu internetowego kiosk.witajwpodrozy.pl,

(ii) Tarsago Polska – należy przez to rozumieć Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070510, NIP: 5261001610, REGON: 010664991, kapitał zakładowy: 8.081.000,00 złotych,

(iii) e-kiosku Witaj w Podróży – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem http://kiosk.witajwpodrozy.pl, prowadzony przez Tarsago Polska,

(iv) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która uzyskuje dostęp do Usług oferowanych przez Tarsago Polska w ramach e-kiosku Witaj w Podróży,

(v) Usługach – należy przez to rozumieć usługi polegające na umożliwianiu Użytkownikom dostępu przez Internet do elektronicznych wydań dwumiesięcznika Witaj w Podróży.


III. OPIS USŁUG I WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. W ramach świadczenia Usług w ramach e-kiosku Witaj w Podróży, Tarsago Polska będzie umożliwiał Użytkownikowi dostęp przez Internet do znajdujących się w ofercie elektronicznych wydań dwumiesięcznika Witaj w Podróży, których treść jest taka sama jak wydań drukowanych.

2. Świadczenie Usług będzie polegać na udostępnieniu Użytkownikowi pojedynczych egzemplarzy dwumiesięcznika Witaj w Podróży.

3. Do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem e-kiosku Witaj w Podróży niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera klasy PC wyposażonego w aplikację Flash Player do pobrania ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/flashplayer/.


IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie z Usług w ramach e-kiosku Witaj w Podróży możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w serwisie e-kiosk Witaj w Podróży.

2. Rejestracja polega na wypełnieniu przez Użytkownika na stronie internetowej e-kiosku Witaj w Podróży w zakładce „Zarejestruj” formularza rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: (a) adresu email, (b) hasła, (c) płci, (d) imienia oraz (e) nazwiska, jak również zaakceptowania Polityki prywatności Tarsago Polska poprzez zaznaczenia okienka „Zgadzam się z Polityką prywatności firmy Tarsago Polska ” oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka „Akceptuję Regulamin kiosku Witaj w Podróży”. Formularz rejestracji przewiduje również możliwość podania danych teleadresowych takich jak: (a) ulica, nr domu, nr mieszkania, (b) miejscowość, (c) kod pocztowy, (d) telefon komórkowy, (e) telefon domowy, przy czym dane te są opcjonalne i w każdym momencie mogą zostać uzupełnione z poziomu profilu Użytkownika. Po wysłaniu zgłoszenia, na adres mailowy podany przez Użytkownika przesłany zostanie email w celu potwierdzenia rejestracji.

3. W celu zamówienia Usługi, Użytkownik powinien zalogować się na stronie internetowej e-kiosku Witaj w Podróży zakładka „Zaloguj”, a następnie złożyć zamówienie na wybrany numer dwumiesięcznika Witaj w Podróży i dokonać zapłaty według cennika umieszczonego na stronie internetowej serwisu e-kiosk Witaj w Podróży.

4. Zamówione przez Użytkownika elektroniczne wydania dwumiesięcznika Witaj w Podróży zostaną udostępnione w postaci zakładek dostępnych na stronie internetowej e-kiosku Witaj w Podróży z poziomu profilu Użytkownika (po zalogowaniu przez Użytkownika). Udostępnienie zamówionych przez Użytkownika Usług nastąpi po poprawnym wpisaniu kodu, który Użytkownik otrzymał w wiadomości SMS.

5. Korzystanie z zamówionych Usług możliwe jest wyłącznie w ramach serwisu e-kiosk Witaj w Podróży.

6. Pod dokonaniu płatności, Użytkownik może korzystać z elektronicznego wydania dwumiesięcznika Witaj w Podróży bez ograniczenia czasowego, dopóki posiada profil w serwisie e-kiosk Witaj w Podróży.

7. W każdym przypadku Użytkownik może korzystać z Usług na nieograniczonej liczbie komputerów, w tym również na kilku komputerach jednocześnie. Korzystanie z elektronicznych wydań dwumiesięcznika Witaj w Podróży na urządzeniach przenośnych, typu: iPad, tablet, smartfon etc. może być utrudnione, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Tarsago Polska nie gwarantuje prawidłowego działania udostępnionych elektronicznych wydań dwumiesięcznika Witaj w Podróży na urządzeniach przenośnych.

8. Wszystkie ceny podane w serwisie e-kiosk Witaj w Podróży są cenami brutto.

9. Płatność za Usługi może być dokonana poprzez wysłanie wiadomości SMS. Operatorem usług SMS jest firma Eurokoncept Sp. z o.o . z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 1.176.000,00 PLN. Wszelkie informacje dotyczące operatora znajdują się pod adresem: www.dotpay.pl.

10. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za realizację płatności za Usługi w formie, o której mowa w ust. 9 powyżej. Opłaty za realizację transakcji są wliczone w cenę elektronicznych wydań dwumiesięcznika Witaj w Podróży .

11. Użytkownikowi, któremu w ramach świadczonych Usług udostępniono elektroniczne wydania dwumiesięcznika Witaj w Podróży nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.


V. REKLAMACJE

1. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu e-kiosk Witaj w Podróży można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Tarsago Polska:

(i) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@witajwpodrozy.pl, lub

(ii) w formie pisemnej na adres: Tarsago Polska Sp. z o.o., skrytka pocztowa nr 5, 00-965 Warszawa.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Użytkownika zawiadomienia o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Tarsago Polska.

3. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usług.

4. Rejestrując się w serwisie e-kiosk Witaj w Podróży, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Tarsago Polska .


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2013 r.
2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy o świadczenie Usług zawierane w ramach e-kiosku Witaj w Podróży podlegają prawu polskiemu.

3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie niniejszego Regulaminu oraz umów o świadczenie Usług zawieranych w ramach e-kiosku Witaj w Podróży rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie). Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
Zamknij